{

Proud And Honored. Successfully completed & organized Delhi State Sub Junior& Junior Kabaddi Championship, 2017मोर न्यूज़

प्रतिभा एवं क्षमता का सम्मान & त्रिपाठी समूह

f=ikBh xzqi fofo/k {ks=ksa esa QSyk gqvk ,d O;kolkf;d laxBu gS tks O;kikfjd dk;Z{ks=ksa ds lkFk&lkFk fofHkUu lkekftd xfrfof/k;ksa ls tqM+k gqvk gSA gekjk iksVZQksfy;ks O;kikfjd o lkekftd fgrksa ds izfr gekjh iw.kZ xaHkhjrk ,oa fofo/krk dks n'kkZrk gSA ;g gekjs fuos'kdksa o LVsd gksYMjksa ¼fl)kUr /kkjdksa½ dks O;kikj ds izfr ,d O;kid n`f"Vdks.k iznku djrk gS rkfd os gels vf/kd ls vf/kd ykHk ys ldsaA हम एक संगठन की तरह अपने कौशल को उत्तम ढंग से समझने मे विश्वास करते हैं इसीलिये अपने कार्य को अच्छे ढंग से करके व योजनाओं को निष्ठापूर्वक पूरा कर प्रोफेशनल योग्यता प्राप्त करते हैं

,d nwjn'khZ mn~;eh o ckt+kj dh xfrfof/k;ksa dks le>us esa n{k] vkè;kfRed ,oa jk"Vªh;rk ls Hkjiwj MkW- f=ikBh ges'kk ls gh O;kikfjd dk;Z{ks=ksa esa izlkj djus okys eq[; O;fDrROk ds :i esa viuh ftEesnkjh fuHkkrs vk jgs gSaA muds dq'ky ekxZn'kZu ds lkFk] f=ikBh xzqi us ftl {ks= esa Hkh dne j[kk ml {ks= esa vikj lQyrk izkIr dh gSA vius lVhd ,oa dq'ky fu.kZ;ksa ls MkW- f=ikBh us f=ikBh xzqi dh lQyrk dks u;s vk;ke fn;s gSaA muds ;ksX; ekxZn'kZu o usr`Ro esa geus izfrfnu ,d ubZ miyfC/k dks izkIr fd;k gS vkSj lewg dks rhoz xfr ls dkWiksZjsV txr dh Å¡pkbZ;ksa ij LFkkfir dj fn;k gSA O;kikfjd o lkekftd fgrksa esa rst+h ls dk;Z dk gksuk bl ckr dks Li"V djrk gS fd gesa viuh tu 'kfDr] ,drk vkSj izca/ku ij n`<+ fo'okl gSA

चेयरमैन संदेश

vkn'kksZa ,oa ewY;ksa dh lqn`<+ uhao ij LFkkfir f=ikBh xzqi ,d ,slk laLFkku gS tks vk/;kfRed ,oa izksQs'kuy ¼dk;ZdkS'ky½ {kerk ds lkFk laLd`fr dks lgstrk gSA gekjh mUufr ds brus o"kksZa esa geus vius lewg dk lapkyu cM+h gh dq'kyrkiwoZd fd;k gS o viuh ;k=k esa geus vius ewY;ksa dks iwjh rjg lgst dj j[kk gSA

f=ikBh xzqi us fofHkUu O;kikfjd xfrfof/k;ksa esa viuh ,d fLFkj ,oa fo'ks"k mifLFkfr vafdr djkdj u flQZ m|ksx cfYd ns'k dh turk dks Hkh ykHkkfUor fd;k gSA blh n`f"Vdks.k ds lkFk] xzqi us fuekZ.k {ks= esa vius vkidks iwjh fu"Bk ls LFkkfir fd;k tgk¡ geus ns'k@lekt dh def'kZ;y ¼okf.kfT;d½] jsthMsaf'k;y ¼vkoklh;½ ,oa baMfLVª;y ¼vkS|ksfxd½ vko';drkvksa dks iwjk djus ds fy, fo'ks"k izca/kksa dk foLrkj fd;k gSA mUur vkSj fodkl'khy jk"Vª ,oa lekt ds fy, ge n`<+ ladfYir gSa blh dkj.k ge viuh ljdkjh ifj;kstukvksa ls izkIr ykHk dk 90 izfr'kr lkekftd fuekZ.k {ks= tSls oksds'kuy baLVhV~;w'kUl ¼O;kolkf;d laLFkku½] gSYFksds;j ¼vkjksX; laLFkku½ o vU; lh,lvkj ¼dkWjiksjsV txr ds lkekftd nkf;Ro½ dk fuoZg.k djrs gq, lekt ds fodkl gsrq fuos'k djus esa f'ko ladfYir gSaA

losZ HkoUrq lqf[ku% losZ lUrq fujke;k%A

losZ Hknzkf.k i';Urq ek df'pn~ nq%[kHkkXHkosrAA

gekjk izeq[k mn~ns'; vius fofo/k O;kolkf;d vk;keksa ,oa jk"Vªh; fgrksa esa vius vkidks izeq[k :i ls mHkkj dj ykuk gS] blds fy, ge dbZ ubZ ifj;kstukvksa dk 'kqHkkjaHk dj jgs gSa ftlls ns'k ds fofHkUu {ks=ksa esa ge vius dneksa dks rst+h ls c<+k ldsaA gekjk mn~ns'; lnSo ;gh jgk gS fd vius vkS|ksfxd dk;Z{ks=ksa ,oa lkekftd izfr"Bkuksa dks Hkh lkFk ysdj pysa ftlls gekjs yk[kksa ns'kokfl;ksa dks jkstxkj ds u, volj miyC/k gks ldsaA

  शिक्षा

  f=ikBh xzqi esa f'k{kk lnSo gh gekjh laLd`fr ,oa izdYiukvksa dk ,d vge Hkkx jgh gS vkSj blh dks vkxs c<+krs gq, ge ns'k esa csgrj jkstxkj volj miyC/k djokus ds mn~ns'; ls dbZ laLFkku LFkkfir dj jgs gSa ftuesa oksds'kuy dkslksZa dh f'k{kk nh tkrh gSA blds lkFk gh t;iqj esa r{kf'kyk ukWyst MsoyiesaV uke ls fof/k ,oa d`f"k fo'ofo|ky; vkjaHk dj jgs gSa] ftldk ,d gh y{; gS fd ge vius ns'k o lekt dks vf/kd Kkuoku o f'kf{kr cuk ldsaA

  ge vf/kd ls vf/kd O;fDr;ksa rd f'k{kk igq¡pkus dk volj miyC/k djkus esa Hkjkslk j[krs gSa vkSj bl vksj gekjs laLFkku rst+h ls c<+ jgs gSaA vPNh f'k{kk lnSo gekjh le`) laLd`fr ,oa LoLFk fodkl esa lgk;d gksrh gSA

  blhfy, rduhdh ,oa vk/;kfRed vk/kkj dks lqn`<+ dj ge viuss ns'k ds ;qokvksa dh f'k{kk ij fo'ks"k /;ku ns jgs gSa D;ksafd ;ksX; ;qok 'kfDr gh ns'k dk lqugjk Hkfo"; gSA

  मनोरंजन

  fØ,fVfoVh ,oa uohurk ds vius et+cwr Hkjksls ds lkFk f=ikBh xzqi euksjatu {ks= esa vius O;kikfjd fgrksa dks fujarj :i ls iwjk dj jgk gSA bl {ks= esa ,d LFkkfir uke gksus ds ckotwn xzqi dk >qdko lHkh rjg dh ijQkWfeZax vkVZ ¼yfyr dyk izn'kZu½ ij gSA vius iksVZQksfy;ks ¼izfr"Bku½ dks foLrkj nsrs gq, xzqi fnYyh esa dksukdZ flusek uke ls ,d izksMD'ku gkml vkjaHk djus ds vykok vius euksjatu oxZ esa nks u, izksMD'ku gkml [ktqjkgks fQYEl izk-fy- o egkjklk fotUl izk-fy- dk Hkh lekos'k dj jgk gSA blds lkFk gh 'kkWVZ fQYe] MkWD;qesUVjh o Qhpj fQYeksa ds fy, fLØIVksa ¼iVdFkk½ ij fujarj dk;Z dj jgs gSa rkfd flusesVksxzkQh {ks= esa Hkh ge vius vkidks LFkkfir dj ldsaA f=ikBh xzqi us euksjatu {ks= esa vius lapkyu dks lgh fn'kk esa vkxs c<+kus ds fy, fnYyh@,ulhvkj esa ,d izfl} eYVhIysDl Hkh [kjhnk gS

  bl eYVhIysDl dk uke lkmaMLihDl LVwfM;ks izk-fy- gS ftlesa tSfeax] fefDlax] ekLVfjax o ohfM;ks vkSj vkWfM;ks iksLV~l dk iksLV izksMD'ku gksrk gSA daiuh dk eq[; mn~ns'; eYVhehfM;k Mksesu esa gkWfLVax o osc ikWVZy] osclkbV] bZ&dkWelZ ,Iyhds'ku bR;kfn dks izkseksV dj LFkkfir djuk gSA blds lkFk fMthVy o vU; IysVQkWeZ ij Hkh dk;Z vkjaHk gks pqdk gSA

  कृषि

  f=ikBh xzqi vius def'kZ;y ¼O;kolkf;d½ ekdsZV dks c<+kus ds fy, ckxokuh o Ms;jh ds fodkl esa lfØ; :i ls dk;Zjr gSA fdlkuksa ds fy, ckxokuh esa csgrj volj ,oa Hkfo"; dks ns[krs gq, gh ge muds fgrksaa ds fy, muds lkFk tqM+ss gq, gSa] tks d`f"k esa gekjh foLr`r mifLFkfr dks n'kkZrk gSA gekjk ;g dk;Z{ks= fdlkuksa dh Qlyksa ds Js"B mRiknu ds lkFk mudss lqugjs Hkfo"; dk chtkjksi.k dj jgk gSA dk;Z{ks= foLrkj ds :i esa /kus'ojh bUosLVesUV~l izk-fy- o nsodks'k yhftax ,oa Qkbusal izk- fy- ,slh daifu;ka gSa tks ldys'kiqj] cSaxyq: fLFkr gksj[kku vkSj gkslfxjh esa dkWQh bLVsV~l dh ns[kHkky djrh gSaA

  ऊर्जा

  ÅtkZ {ks= esa f=ikBh xzqi dh igy ns'k esa ÅtkZ mRiknu dks ,d ubZ fn'kk ns jgh gSA izkd`frd lalk/kuksa ds csgrj mi;ksx ds lkFk lksyj ikWoj IykaV ds fuekZ.k dh vksj dk;Z dj xzqi] ns'k esa rst+h ls c<+rh ÅtkZ vko';drkvksa dks iwjk djus esa viuh Hkwfedk fuHkk jgk gSA xzqi bl fn'kk esa rst+h ls dk;Z dj jgk gS rkfd gekjs ns'k ,oa i;kZoj.k dk Hkfo"; csgrj gksA ÅtkZ {ks= ns'k ds lqugjs Hkfo"; fuekZ.k esa egRoiw.kZ LFkku j[krk gS vkSj blh rF; dks tkurs gq, ge bl fn'kk esa foLr`r vuqla/kku ,oa fodkl xfrfof/k;ksa ij iwjk /;ku dsfUnzr dj jgs gSaA vkxkeh dbZ ifj;kstukvksasa esa ge ÅtkZ ds yacs le; rd pyus okys o gfjr lzksr ij Qksdl dj jgs gSa tks ns'k dks vkxs c<+k,sxha vkSj gekjh ÅtkZ vko';drkvksa dks iwjk dj ik,axhaA

  एनबीएफसी

  ukWu cSafdax Qkbusaflax dkWiksZjs'ku ¼,uch,Qlh½ ,d ,slk {ks= gS ftlesa f=ikBh xzqi lfØ; :i ls vius O;kikfjd fgrksa dks iwjk dj jgk gSA gekjs fo'ks"kK ¼iksVZQksfy;ks½ gesa ,d vuks[kh ij[k nsrs gSa fd ge O;kikj {ks= ds fofHkUu :iksa esa dk;Z dj viuhs fo'ks"kKrk dks n'kkZ ldsaA vius fofHkUu O;kikfjd lkSnksa ds nkSjku gesa ,sls izksQs'kuyh ¼vuqHkoh½ :i ls O;ofLFkr Qkbusflax dkWiksZjs'kuksa dh vko';drk iM+h tks ,lksfl,V~l ds lkFk feydj dk;Z djsa vkSj ikjn'khZ ,oa lgk;d :i ls mudh foÙkh; vko';drkvksa dks iwjk dj ldsaA

  ukWu cSafdax Qkbusaflax dkWiksZjs'ku {ks= esa ;f'krk Qkbusal izk- fy- o"kZ 2007 esa LFkkfir ,d ,uch,Qlh gSA tks fofHkUu ifj;kstukvksa ,oa mn~;eksa dks foÙkh; lg;ksx miyC/k djokus esa dk;Zjr gSA ;f'krk Qkbusal O;kikj dk dk;kdYi djus dh {kerk j[kus okys lq>koksa ds fodkl ds fy, foŸkh; lgk;rk miyC/k djokrk gSA

  रियल एस्टेट एवं निर्माण अवसंरचना

  bl {ks= esa f=ikBh xzqi us fiNys dbZ o"kksZa esa lQyrk izkIr dh gSA f=ikBh xzqi viuh xzqi dEiuh lqizhe fcYM&dSi izk- fy- ds }kjk dbZ cM+h ifj;kstukvksa dks izkjEHk fd;k gS ftlls ge ns'k ds vkfFkZd Lrj dks csgrj cukus esa viuk lg;ksx Hkh ns jgs gSaA blls jkstxkj ds volj mRiUu gks jgs gSa tks ns'k esa xjhch de djus esa vge lkfcr gks jgs gSaA csgrj O;kikj ds lkFk fuekZ.k volajpuk dks lgt cukdj gekjk eq[; mn~ns'; ns'k dk foLr`r fodkl dj mls vkfFkZd xfrfof/k;ksa ds gc ds :i esa LFkkfir djuk gSA

  <span 1.6em;"="">fj;y ,LVsV ds laca/k esa] f=ikBh xzqi viuh xzqi dEiuh lqizhe fcYM&dSi izk- fy- ds }kjk fdQk;rh gkmflax izkstsDVksa ds fodkl esa lfØ; :i ls dk;Zjr gSA gekjk ,d gh y{; gS fd gtkjksa Hkkjrh;ksa ds vius ?kj dk liuk iwjk gks ldsA fdQk;rh ?kjksa dk fuekZ.k gekjs O;kikfjd  fgrksa esa ls ,d gS ftlds }kjk fodflr Hkkjr ds lius dks lkdkj djus ds fy, ge vius lkekftd mÙkjnkf;Ro dk iw.kZ :is.k fuoZgu dj jgs gSaA

  एफएमसीजी

  daiuh] ,Q,elhth ckt+kj esa viuh mifLFkfr dks et+cwr cuk jgh gSA blh iz;kl esa] daiuh us gky gh esa jktlqxa/k iku elkyk dks is'k fd;k gSA tks fd DokfyVh RkRoksa ds lkFk ,d izhfe;e mRikn gSA jktlqxa/k iku elkyk ds fy, uohure izkslsflax o iSdsftax e'khuksa dk mi;ksx fd;k tkrk gSA

  खेल

  izfrHkkvksa dks fu[kkj jgsa gSa] Hkfo"; laokj jgs gSa

  f=ikVh xzqi] izfrHkkvksa dks rjk'k dj mUgsa ;ksX; cukus ds ,d lqugjk volj miyC/k djok jgk gS ftlds fy, xzqi us vius dne c<+k, gS] ftldk eq[; mn~ns'; Hkkjr esa fØdsV dks c<+kok nsuk gSA viuh blh mn~ns'; dks iwjk djus ds fy, xzqi us f=ikBh fØdsV Dyc dk 'kqHkkjaHk fd;k gS ftldk mn~?kkVu Jh ohjsUnj lgokx us fd;kA ;g 6 ,dM+ dh ,d txg ;k ,d ,slk IysVQkWeZ gS ftl ij izfrHkkoku fØdsVjksa dks vdknfed ;ksX;rk ,oa Js"Brk ds lkFk viuh fØdsV {kerk ;k ;ksX;rk fn[kkus dk ekSdk nsxkA bl Dyc esa gh os fØdsV ds cSflDl ds lkFk&lkFk Hkfo"; esa rjDdh ds vk/kkj dks fo'okl c<+k,xkA ;g ,d iz;kl gS ;ksX; izfrHkkvksa dks fu[kkj dj] izf'kf{kr dj muds izn'kZu dks jkT;] jk"Vªh; ,oa varjkZ"Vªh; Lrj csgrj cuk ldsaA bl Dyc esa fuiq.k fØdsV izf'k{k.k nsdj] ;qok izfrHkkvksa dks vkWu&QhYM VwukZesUV ls okLrfod eSp rd] ds fØdsV txr lqugjs lQj ds fy, rS;kj fd;k tk jgk gSA
  blds lkFk gh] t;iqj tYn gh [ksy xfrfof/k;ksa dks O;ofLFkr djus ds fy, ,d vR;k/kqfud fØdsV LVsfM;e dk lk{kh cusxk
  ftldh {kerk 5000&6000 n'kZdksa dh gksxhA f=ikBh xzqi] [ksy dks vxyh ik;nku ij ys tkus ds fy, iwjh rjg rS;kj gSA 

  Please visit our Group company www.pelicansgroup.in

  आतिथ्य और कल्याण

  ckgj ls lsgr rHkh csgrj yxrh gS tc vanj ls lsgr vPNh gks---

  ,d ,slh txg tks [kwclwjr] euksgj ,oa 'kkar okrkoj.k ls laojh gSA vkRek dks ea=eqX/k djus okyk ekgkSy vkSj izd`fr dh [kkeks'k y; ij fNM+k e/kqj laxhr] blls csgrj txg D;k gks ldrh gSA vkids fy, ;g ,d ,slk yqHkkouk vkea=.k gS tks vkidh ijs'kkfu;ksa ,oa fparkvksa ls vkidks lqdwu nsus vk;k gSA xzqi iwjs ns'k esa bdks&ÝS.Myh fjlkWVZ~l ,oa osyusl lsUVlZ dk fuekZ.k dj jgk gS rkfd yksxksa dks izd`fr dh xksn esa lq[kn vkSj lqdwu ds iyksa dk lkFk fey ldsA

प्रमुख समिति

f=ikBh xzqi dh izeq[k lfefr esa ,sls dbZ fctusl izksQs'kuy ¼O;kolkf;d fo'ks"kK½ gSa tks o"kksZa ds vius vuqHko ds lkFk fofHkUu m|ksxksa esa viuh n{krk izekf.kr djrs gSaA xzqi ds ikl lefiZr Vhe o izksQs'kuy xzqi ¼yC/k izfrf"Br fo'ks"kKksa½ dk ,d ,slk lewg gS tks vius foLr`r vkS|ksfxd vuqHko dks lk>k djrs gSaA f=ikBh xzqi ds mPPkLrjh; foHkkx ds dqN fof'k"V lnL; %&

funs'kd ,oa v/;{k %&

MkW- fefFkys'k dqekj f=ikBh
Jherh lhek f=ikBh]
Jh vueksy f=ikBh
lqJh ;f'krk f=ikBh o
Jh 'kk'or f=ikBh

xzqi buds ;ksX; iz'kklu esa rst+h ls vkxs c<+ jgk gSA buds o"kksZa ds vuqHko ,oa vuwBh n{krk ls xzqi fujUrj izxfr iFk ij ykHkkfUor gks jgk gSA

;g ckSf)d] vuqHkoh nwjnf'kZrk o izca/ku dh fof'k"V ;ksX;rk dk ,d izHkko'kkyh feJ.k gS tks xzqi ds fodkl dks rst+ xfr ns jgk gSA

dkuwuh ,oa foŸkh; lykgdkj %

​tfLVl ,l-,l- dqyJs"B & HkwriwoZ lnL;] vkEMZ QkWlsZl fVjC;wuy] iz/kku 'kk[kk] fnYyh

tfLVl ,l-ds- jk[kjk & iwoZ tt] gkbZ dksVZ] bykgkckn

Jh 'kfDr flUgk & vkbZ,,l iz/kkuea=h] Hkkjr ds iwoZ lfpo

ys- tujy ¼lsokfuo`Ùk½ ,l-,l- ढिल्लों & ihoh,l,e] ,oh,l,e] oh,l,e

Jh ,e-ds- feJk & vkbZvkj,l iwoZ eq[;k;qDr] vk;dj

Jh 'kf'kdkar 'kekZ & pkVZMZ ,dkmaVsaV

Jh ,-ds- lDlSuk & ofj"B lykgdkj

Jh iq.; -ds- izlwu cktis;;h & ,DthD;qfVo ,MhVj] vkt rd

Jh jkds'k xxZ & pkVZMZ ,dkmaVsaV

f=ikBh LiksVZ~l ,Mokbtjh iSuy %

Jh lq/khj R;kxh & Mk;jsDVj f=ikBh xzqi desUVsVj LVkj LiksVZ~l] bZ,lih,u] ,l,chlh] jsfM;ks 4] pSuy 2] ,vkbZvkj ,oa MhMh LiksVZ~l] 9 o"kksZa ls ehfM;k dksfMZusVj&vkbZih,y fnYyh Ms;jMsfoYl] vkbZlhlh ysoy 2 dksp ,oa fnYyh ds iwoZ ;wfuoflZVh IYks;j 

Jh jkds'k 'kqDyk &  iwoZ Hkkjrh; varjkZ"Vªh; f[kykM+h] ps;jeSu fnYyh j.kth 
Jh fot; ;kno & iwoZ Hkkjrh; varjkZ"Vªh; f[kykM+h] gfj;k.kk jkT; p;udrkZ ,oa dksp
Jh dkfle lqyseku &  izslhMs.V&bZLVuZ fØdsV ;wfu;u] nf{k.k vÝhdk] vkbZlhlh tuy MsoyiesaV Mk;jsDVj] lhbZvks&VkbZVUl jhekbdy eksyj & iwoZ f[kykM+h] ps;jeSu ,fovkWu ikdZ lhlh] us'kuy ,yhV iSuy vaik;j&vkj,l,
Jh ekbdy ih esgj % ps;jeSu ,lh,lVh ,oa ohih vkWijs'ku^ vkLVªsfy
Jh tkWc oku caxs & iwoZ uhnjyS.M~l baVjus'kuy] vkLVªsfy;u efgyk Vhe ds ysoy Fkzh dksp] okdk fØdsV ,dsMeh ds izeq[k
Jh T;ksQ dqd & iwoZ baXyS.M baVjus'kuy ,oa izslhMs.V] Mjge dkmUVªh
Jh dY;k.k pkScss & iwoZ Hkkjrh; varjkZ"Vªh; f[kykM+h&lkWdj
iwtk 'kekZ &  iwoZ Hkkjrh; varjkZ"Vªh; f[kykM+h&dcM~Mh] rhu o"kksZa rd loZJs"B varjkZ"Vªh; f[kykM+h ds :i esa iq#Ld`r

izfrf"Br izksQs'kuyksa dh Vhe Jh f=ikBh ds ekxZn'kZu esa xzqi ds ifjpkyu ,oa izca/ku dks laHkkyrh gSA bu lHkh lnL;ksa us viuh izfr"Bk] laLFkku ds lw{e izca/ku dh o"kksZa dh izksQs'kuy le> ds lkFk vius vkidks LFkkfir dj fy;k gSA ifjpkyu ls dkuwuh lykg o foŸkh; igyqvksa rd xzqi dk gj foHkkx bu izksQs'kuy ,oa ;ksX; O;fDr;ksa }kjk lapkfyr fd;k tkrk gSA ;g izksQs'kuy xzqi vius vFkd ifjJe] yXu ,oa ;ksX;rk ls le;kuqlkj xfrfof/k;ksa dk izca/ku dj xzqi dks ubZ Å¡pkbZ;ksa ij ys tk jgk gSA

मीडिया
Embassy – Blackstone joint venture buys majority stake in Bangalore business park. Read more...
PE deal: Vrindavan Tech Village deal to conclude this month. Read more...
Real estate developer Embassy Group and private equity firm Blackstone complete acquisition of majority stake in a 106 acre business park in Bangalore. Read more...
Embassy Office Parks completes the acquisition of Vrindavan Tech Village (VTV) with a valuation of Rs. 1951 crore. Read more...
Embassy-Blackstone pick 60% stake in Vrindavan Tech village at an enterprise value of $324 Mn. Read more...

पता-

4 Qyksj] fudV baVjus”kuy ,;jiksVZ] ,;jksflVh] ubZfnYyh& 110037

संपर्क नंबर-

+911149722222

ई-मेल-

social@tripathigroup.com